Глава І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, управлението и дейността на Студентското представителство (СП) и Студентски съвет (СС) при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ).
Чл. 2. (1) Представители на студентите и докторантите участват в състава на Общото събрание (ОС), Академичния съвет (АС), факултетните общи събрания (ФОС) и факултетните съвети (ФС) на АМТИИ, Контролния съвет, Съвета на настоятелите, Катедрени съвети и Библиотечния съвет в брой, не по-малък от минимално определения в Закона за висшето образование (ЗВО) и/или Правилника за устройството и дейността на АМТИИ (ПУД).
(2) Студентското представителство избира от своите членове представители на студентите и докторантите в ОС и ФОС на АМТИИ в съответствие с гласуваните от АС и ФС брой и структура на представителите.
(3)  Един и същ член на СС може да участва в повече от един от колективните органи за управление на Академията.
Чл. 3. СС е колективен и постоянно действащ орган за защита на общите права и интереси на студентите и докторантите в АМТИИ.
Чл. 4. СС е законен представител на всички студенти и докторанти, обучаващи се в АМТИИ, въз основа на делегиращата норма на чл. 72 от ЗВО.
1.       Мандатът на студентите и докторантите в СП и СС е 2 години с право да бъдат избирани най-много за два мандата.
2.       Мандатът на членовете на СП и СС, избрани в колективните органи за управление на Академията чрез частични избори, изтича с изтичането на мандата на органа, в който са избрани. Мандатът се счита за цял, ако е с продължителност над шест календарни месеца.
Чл. 5. Участието в работата и управлението на Студентското представителство и Студентския съвет е доброволна, безвъзмездна и общополезна дейност, извършвана в полза на всички студенти и докторанти в Академията.
Чл. 6. Всички студенти и докторанти на АМТИИ могат да избират и да бъдат избирани в СП и СС без ограничения от пол, раса, националност, религиозност, възраст, курс, специалност и други.
Чл. 7. (1) Дейността на СС е насочена към:
1. Осигуряване на представителство на студентите и докторантите в органите на АМТИИ  и в Съвета на настоятелите съгласно ЗВО;
2. Защита на правата и интересите на студентите и докторантите пред администрацията, ръководството на АМТИИ и други институции;
3. Защита на социалните интереси на студентите и провеждане на културна, спортна, международна и учебна дейност;
4. Подпомагане подобряването на учебния процес чрез участие в организацията му и в разпределението на стипендиите и помощите за студентите;
5. Организиране на семинари и на други образователни и художественотворчески форми;
6. Изразяване на мнение и изготвяне на предложения за развитието на спортната дейност във висшето училище;
7. Участие в управлението на студентските общежития;
8. Участие със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав в АМТИИ, както и при разработване на въпросите за проучване на студентското мнение;
(2) СС е неполитическа студентска организация и е забранено нейните членове да я използват за постигане на каквито и да било политически цели. За спазването на тази алинея следи Контролната комисия (КК), съставена от студенти от СП.
Чл. 8. Процедури за гласуване на СП и СС:
(1) Общ процедурен ред.
1.      Заседанието на СП е редовно, ако петнадесет минути след обявения начален час са регистрирани не по-малко от половината членове от списъчния състав на СП.
2.      При липса на кворум по предходната точка, заседанието се отлага с още петнадесет минути и се смята за редовно, ако след изтичането им присъстват не по-малко от една четвърт от списъчния състав на СП. В противен случай то се свиква отново по общия ред.
3.      Решeнията на заседанията на СП и СС се взимат с обикновено мнозинство от 50% + 1 от кворума; 
4.      При липса на необходимия кворум за заседания на СС се свиква ново заседание и при наличие на кворум то се провежда при същия дневен ред;
5.      Гласуването за дадено решение може да бъде „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. Гласуването е явно с вдигане с ръка, освен в изрично указаните в този правилник случаи.
6.      Всеки студентски представител има право на един глас;
7.      При гласуване за  определена длъжност се гласува единствено за издигнатите за нея кандидати.
8.      Всеки студентски представител може да гласува за толкова кандидати от всички кандидатури, колкото следва да бъдат избрани.
9.      За избран се счита онзи кандидат, който е събрал повече от половината гласове от присъстващите на заседанието членове на СП.
10.  Ако никой от кандидатите не е събрал мнозинство се провежда втори етап на избора между кандидатите, класирали се на първите две места при предходното гласуване. Той се осъществява в същия ден непосредствено след първия. За избран се счита кандидатът, получил повече гласове.
11.  Решенията за освобождаване от длъжности в СС, както и предложения за приемане, изменение и допълнение на Правилника се вземат с  мнозинство 2/3 от присъстващите членове на СС и СП.
12.  Гласуването е тайно при следните случаи:
12.1 при избиране членове на  СС;
12.2. при избор на председател, заместник-председател и секретар на СС;
12.3. при избор на членове на ФОС;
12.4. при провеждане на вот на недоверие;
13.  Външните наблюдатели на събранието на СС нямат право на глас.
(2) Процедурен ред за провеждане на вот на недоверие.
1.      Това е процедура, която  се използва за предсрочно освобождаване от длъжност. Тя се прилага при следните нарушения по  чл. 19 и чл. 20 от правилника: превишаване на правомощията, неизпълнение на задълженията и недобросъвестно управление на финансовите ресурси на СС.
2.      Процедурата засяга всички избрани студентски представители за конкретния мандат.
3.      Процедурата се задейства след подаване на жалба към КК, която може да бъде подадена от всеки студент, обучаващ се в АМТИИ. Жалбата трябва да се отнася до нарушения по смисъла на  чл. 19 и чл. 20 от този  правилник. Комисията се произнася с писмено решение дали да започне разследване по жалбата.
4.      Решението за разследване на КК прекратява правата на лицето за периода на текущата процедура, включително в случай, че жалбата е постъпила срещу член на  КК;
5.      Иззетите правомощия на засегнатите от процедурата се  делегират временно на член на СС, включително в случай, че засегнатите са членове на КК;
6.      КК извършва разследването и изнася становището си на събрание на СС;
7.      СС гласува вот на доверие или на недоверие на разследваното лице.
Чл. 9. Процедура по избиране на студентски представители в органите на АМТИИ
(1) Представителите в органите на АМТИИ се избират от СП с   мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на СП при кворум на заседанията от 50% + 1 от общия брой на членския състав. За представител в Общото събрание на АМТИИ, в общо събрание на факултети в катедрените съвети  може да бъде избиран всеки студент или докторант, член на СП.
(2) Кандидатурите могат да се издигат от всеки член на СП.
Чл. 10. Процедура за молби и предложения.
 (1)  СС приема въпроси, молби, оплаквания, искания, предложения и други, свързани с учебния процес или с администрацията. Те могат да бъдат подавани в писмен вид в приемните дни в офиса на СС. Тези приемни дни се организират пет пъти седмично, като членовете на СС дежурят по график.
(2) Предложенията и молбите получават входящ номер на СС и от този момент тече двуседмичен срок за официален отговор на СС.  Входящият номер се поставя в горния ляв ъгъл в момента на подаването. Подателят задължително получава входящ номер.
/1/ В случай, че разглеждането на входирания документ изисква повече време, срокът може да бъде удължен, но с не повече от един месец.
(3) Член на СС изготвя становище, което се представя на СС за обсъждане и приемане;

(4) Подателят е длъжен да се заинтересува в указания срок и да получи информация за отговора от член на СС;
(3) За подаване на жалби, сигнали и предложения от студенти и докторанти в АМТИИ се прилага Правилникът за подаване и разглеждане на жалби, сигнали и предложения от студенти и докторанти в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, приет с решение на Академичен съвет – Протокол № 5 от 21.05.2018 г.

Глава ІІ

СЪСТАВ НА СТУДЕНТСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО


Чл. 11. (1) СП се формира с избори от всяка специалност в зависимост от броя  обучаващи се студенти и докторанти в АМТИИ според електоралната единица. Общия брой на СП се определя от СС. Всяка електоралната единица избира по един представител.
1. Правото на глас за избиране на членове за СП има всеки студент от всяка специалност и всеки курс по предварително изготвен график за провеждане на избори по специалности;
2. За избрани в СП се смятат студентите, събрали 50% + 1 от списъчния състав на курса или на специалността в зависимост от квотата;
3. Всеки студент може да упражни правото си на глас само един път, подкрепяйки само един кандидат;
4. Всеки студент може да гласува за себе си;
5. При гласуването всеки студент удостоверява самоличността си с лична карта или заверена студентска книжка;
6. След гласуването се изготвя протокол от избора, който се подписва от студентите, присъствали и гласували на събранието за избор на студентски представител, а също и от водилия събранието и от секретаря на СС.
7. Кандидатите, събрали най-много гласове, се обявяват на информационните табла във всички сгради на АМТИИ;
(2) Срокът, за който се избират членовете на СП, е две години, след което могат да бъдат преизбрани за още един мандат.
(3) Изборите се организират от председателя, заместник-председателя и секретаря на действащия СС.
Чл. 12. Студентското представителство има право през семестъра, при искане в писмен вид на негов член, да получи от СС достъп до архива на СС и доклад по всеки въпрос, който засяга интересите на студентите и докторантите на АМТИИ.
Чл. 13. Първото събрание на СП се провежда в рамките на първата седмица след приключване на изборите. Двугодишният мандат започва от деня, следващ избора на последния член на СП.
Чл. 14. (1) Събранията на СП са открити за гости, освен в случаите, когато същите предварително са обявени за закрити.
1.      Свикването на заседанието на СП се оповестява от председателя на СП и СС минимум в седемдневен срок преди провеждането му и се посочва дали то е открито или закрито.
2.      Всеки член на СП, на когото се налага да отсъства от заседание на СП, да го напусне, преди то да е завършило или да закъснее за началото му, е длъжен да уведоми председателя или секретаря предварително.
Чл. 15. Председателят на СП и СС ръководи събранията на СП и СС. За всяко събрание се води протокол, който се подписва от председателя, зам.-председателя и секретаря.
Чл. 16. Последното събрание на СП се провежда в края на мандата. Задължително за дневния му ред е:
(1) Приемане на подробен отчетен доклад за двугодишния мандат на управление от председателя на СС.
(2) Приемане на реда (предложен от СС) за предаване на документите и на имуществото на СС на новоизбраните на съответните позиции студентски представители на първото събрание на новоизбрания СС при съдействие и контрол от членовете на КК.
Чл. 17. Правомощия на членския състав на СП:
(1)      Да избира представители на студентите и докторантите в ОС на АМТИИ, Факултетните ОС и Библиотечния съвет.
Чл. 18. Задълженията на членския състав на СП:
(1) Членовете на СП да участват в работата на органа, в който са избрани.
(2) Членовете на СП могат да сезират КК за нарушения в дейността на СС.
(3) Членовете на СП представляват интересите на всички студенти от всички специалности на АМТИИ и отправят предложения, запитвания и молби към СС.
Чл. 19. Основания за прекратяване правомощията на студентските представители са системно превишаване на правомощията, неизпълнение на задълженията, недобросъвестно управление на финансите и материалните ресурси на СС и отсъствия от събранията на органите, в които са избрани.
(1) Превишаване на правомощията има, когато студентски представител:
1. Използва дадените му правомощия за свое облагодетелстване;
2. Изпълнява правомощията си, нарушавайки процедурите, предвидени от този правилник;
3. Неправомерно делегира правомощията, дадени му по ЗВО и по този правилник, на лица извън структурата на студентското представителство;
(2) Неизпълнение на задълженията има, когато:
1. Упоменатите в този правилник отговорности и задължения на заемания пост в СС не се спазват;
2. Задълженията се изпълняват нередовно и с незадоволителни резултати при липса на обективни пречки;
(3) Недобросъвестно управление на финансите и материалните ресурси има, когато студентски представител:
1. Присвоява или обсебва имущество, собственост на СС;
2. Извършва действия, довели до финансови загуби в бюджета;
3. Отказва или е в невъзможност да възстанови финансови или материални щети, нанесени от него във вреда на СС;
(4) За отсъствие от заседания в органите, в които са избрани, се имат предвид следните случаи:
1. Отсъствие от събрания на Студентския съвет повече от пет пъти за една учебна година или два поредни пъти, с изключение на основателна причина (здравословни проблеми или пътуване по спешност).
2. Отсъствие от събрания на Студентското представителство повече от два пъти за учебна година.
Чл. 20. Студентските представители губят правомощията си и при следните случаи:
(1) При загубване статута на студент или докторант в АМТИИ.
(2) По собствено желание чрез писмено заявление, което депозират до председателя на СС.
(3) При гласуване вот на недоверие.
(4) При влязла в сила присъда за престъпление от общ характер.
(5) При изтичане мандата на управление.
(6) При уронване престижа на Студентския съвет и АМТИИ.
(7)    При приключване на последния семестър на обучение по учебен план.


Глава ІІІ


СЪСТАВ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 21. Представителите на студентите и докторантите в ОС на Академията формират състава на СС.  Те се избират от СП измежду списъчния му състав според приетия от АС на Академията брой и структурен състав.
(1) СП прави промени в състава на представителите в ОС в случаите, предвидени от този правилник по чл. 19 и чл. 20.
(2) Мандатът на членовете на СС е две календарни години. Мандадтът на СС не се прекратява в случай, че преди изтичането им изтече мандатът на Общото събрание на АМТИИ. СС изпълнява правомощията си до избора на нов, но не повече от два месеца от края на мандата му.
(3) За осигуряване на приемственост в работата на СС Председателят на СС има право да предложи в избора на нов СС кандидатури на членове от състава на СС, чийто мандат изтича. Съставът на тази листа не може да бъде по голям от 1/2 от новия състав на СС.

(4) Листата с предложените кандидати по реда на ал. 3. се гласува анблок (общо) по реда на  чл. 8, ал. 1, т. 3

Глава ІV
 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СС

Чл. 22. (1) Студентският съвет дава периодични отчети пред СП.
(2) Отчети за изпълнението на дейността и бюджета се дават през месец ноември и месец май
(3) При започването на всеки учебен семестър СС дава отчет пред СП за изпълнението на бюджета за предходния семестър и предлага на СП за гласуване бюджет за настоящия, който се одобрява от ръководството и СП.
(4) Председателят на СП подготвя проект за дневен ред, който се поставя на информационните табла на СС заедно със съобщението за свикване на СП.
(5) В началото на заседанието на СП и СС се пуска присъствен списък, включващ:
1. Трите имена на студента;
2. Курс;
3. Факултетен номер;
4. Специалност;
5. Номер на мобилен телефон (GSM);
6. e-mail;
7. Саморъчен подпис.
Чл. 23. (1) Членовете на СС са длъжни  да организират приемни часове в пет дни от седмицата, в които могат да се подават въпроси, молби, оплаквания, предложения, свързани с учебната и с административната дейност в писмен вид.
(2) Ако членът на СС, който е приел документа, необосновано не вземе мерки или не предприеме нужните организационни и други действия в срок, членство му в СС и СП се прекратява след положително гласуване на вот на недоверие от членовете на СС.
(3) За нарушения по ал. 2 студентите се обръщат към председателя с копие до КК, за да се включи обсъждането им в дневния ред.
Чл. 24. Задължение на всеки член на СС е:
1. Да спазва ПУД на АМТИИ;
2. Да спазва настоящия правилник и взетите от СС решения;
3. Да съдейства за постигане целите на СС;
4. Да не ползва по какъвто и да е начин СС за постигането на цели, включително лични и политически, противоречащи на ПУД на АМТИИ и на настоящия правилник.
5. Да уведомява председателя или секретаря, когато се налага да напусне заседание на СС, преди то да е завършило, или да закъснее за началото му.
Чл. 25. Задълженията на СС като орган са:
1. Да участва в управлението на студентските общежития;
2. Да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите за студентите;
3. Да представлява, да защитава и да указва съдействие на студентите, когато е сезиран за това;
4. Да избира измежду членовете си председател, заместник-председател и секретар на СС и СП;
5. За всяко заседание да се води протокол, който се подписва от председателя, зам.-председателя и секретаря на СС;
6. Да включва в дневния ред избор на нов СС при изтичане мандата на стария в съответствие с този правилник и със ЗВО.
7. Да подържа самостоятелна web страница.
8. Да провежда информационна среща с всички първокурсници, в деня на откриването на всяка нова учебна година.
9. Да организира и провежда ежегодно Тържествена церемония по случай студентския празник, с участници от всички факултети на АМТИИ.

Чл. 26. Правомощията на членовете на СС са:
1. Да отстояват правата и интересите на студентите, когато СС е сезиран за това с молба, подадена до дежурния член на СС;
2. Да вземат мерки по постъпилите при СС жалби съгласно правата, дадени им от този правилник, ПУД на Академията и ЗВО;
3. Да защитават правата и законните интереси на всеки отделен студент или на група студенти, дори и СС да не е сезиран за това;
4. Да участват в изготвянето на проект за изменение на този правилник.
Чл. 27. Правомощията на СС като орган са:
1. Да прави предложения пред катедрите за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
2. При необходимост да създава и да управлява свои организационни звена;
3. Да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
4. Да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във висшето училище;
5. Да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в АМТИИ, както и при разработване на въпросите за проучване на студентското мнение;
6. Да се ползва с правата по чл. 72 и чл. 73 от ЗВО;
7. Да предлага изменения на правилника на СС пред СП. Да уведомява за направените изменения Академичния съвет.
8. Да извършва проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи академични или студентски интереси;
9. Да създава научни специализирани студентски общности, научни групи и професионални сдружения на студентите с идеална цел, да подпомага публикуването на техни статии, доклади, научни съобщения и реферати и организирането на научни семинари и конференции. Специализираните студентски общности с идеална цел се ползват с подкрепата на СС пред съответните институции;
10. Да прави предложения към ръководството на АМТИИ за проверка на системата за изпитване и оценяване;
11. Да организира концерти, изложби и други културни събития.
12. Срокът на пълномощията на СС се прекратява с изтичане на двугодишния мандат.


Глава V
УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СС

Чл. 28. Органи на управление на Студентски съвет са:
1.      Председател на СС.
2.      Заместник-председател на СС при делегирани права от председателя на СС.
Чл. 29. Свикване и организиране работата на СС:
1. СС провежда заседания най-малко един път месечно, като на всяко заседание се насрочва следващото;
2. СС се свиква от председателя или по искане на една четвърт от неговите членове. Ако председателят не свика СС в седемдневен срок от депозиране на искането, СС се свиква от инициаторите и по предложения от тях дневен ред, но само ако през съответния месец не е било свикано заседание;
3. Съобщението за свикване на СС се свежда до знанието на всички членове най-късно три дни преди заседанието, като за целта се използват телефон, социални мрежи и e-mail, сайта на Студентски съвет и Академията и информационните табла в Академията. В съобщението се посочват денят, часът и мястото на събранието;
4. Заседанието се счита за редовно, ако присъстват 50% + 1 от списъчния състав на членовете на СС. Ако не се яви необходимият брой, събранието се отлага за друг ден.
5. Всеки член има право на един глас;
6. Решения се взимат с обикновено мнозинство при явно гласуване, освен в изрично посочените случаи;
7. Дневният ред се предлага от председателя на СС и се гласува от СС в началото на заседанието;
8. Заседанията са закрити, но с решение на половината присъстващи на СС е възможно заседанието да е открито, както и да се изслушват лица, които не са членове на СС;
9. В края на всяко заседание на СС задачите, които трябва да се изпълнят, се разпределят между членовете, изявили желание за това. Ако няма желаещи, задачите се разпределят чрез жребий, в който участват всички, които не са се ангажирали с изпълнението на някоя от тях. Жребият се използва като последен способ за разпределение на задачите;
10.  Непосредствено след разпределението на задачите на информационните табла на СС се оповестява кой член на СС каква задача е поел.
Чл. 30. Основания за прекратяване на членството в СС са:
1. Прекъсване на обучението;
2. Напускане или преместване;
3. По собствено желание чрез заявление до председателя на СС;
4. При трайно неизпълнение на задълженията с решение на СС;
5. В случай, че член на СС използва дадените му правомощия за свое облагодетелстване, присвоява или обсебва имущество собственост на СС.
6. При приключване на последния семестър по учебен план.
Чл. 31. При прекратяване на участието на член на СС се избира нов, чийто мандат изтича с този на останалите членове и се смята за цял, ако е продължил повече от шест месеца.
Чл. 32. СС разполага с имущество, предоставено му от АМТИИ както и с такова, закупено със средства от собствения му бюджет по ЗВО, което ползва за изпълнение на дейността си съгласно ЗВО и Правилника за устройството и дейността на АМТИИ.
Чл. 33. Движимите вещи, собственост на СС, както и помещенията, в които СС осъществява дейността си, се използват за работата, свързана с дейността на СС.
Чл. 34. СС управлява движимите вещи, с които разполага, с грижата на добър стопанин в рамките на предназначението им.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 35. Председателят представлява СС и СП пред ръководството на АМТИИ, както пред държавните институции и пред други извънакадемични структури.
(1)    При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от  заместник-председателя.
(2)    Председателят има следните задължения:
1. Да свиква, ръководи, открива и закрива събранията на СП и СС;
2. Да удостоверява с подписа си съдържанието на приетите решения от СП и СС, освен в случай на задействана процедура “вот на недоверие”;
3. Да подпечатва документите на СС с печата на съвета и да съхранява печата до предаването му на новоизбрания председател;
4. Да координира дейността на СС със СП, КК, както и взаимоотношенията с ръководството на АМТИИ и с външни институции;
5. Да отговаря за събирането, съхраняването и опазването на документацията на СС и СП.
6. Да осигурява приемствеността на документите и имуществото между настоящия и новоизбрания СС;
7. Да оказва съдействие на КК;
8. Да изпълнява други функции, възложени му с решение на СС.
(3) Председателят има право:
1. На глас в Националното представителство на студентстките съвети (НПСС);
2. Да делегира правото си на глас (по т. 1) на друг член на СС.
Чл. 36. Председателят договаря с ръководството на АМТИИ:
(1)Реда за подаване на жалби срещу ръководители, служители и преподаватели в АМТИИ.

(2) Условията за ползване на помещение и обзавеждане за оперативна дейност на студентските представители.
Чл. 37. Председателят отчита представителните си действия пред СС на редовните заседания.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ


Чл. 38. При отсъствие на председателя заместник-председателят представлява СС и СП пред ръководството на АМТИИ, както пред държавните институции и други извънакадемични структури.
(1) Заместник-председателят подпомага председателя и при нужда го замества.
(2) Заместник-председателят изпълнява делегираните му от председателя задължения и правомощия.
(3) Заместник-председателят не може да пределегира задължения и правомощия, дадени му от председателя, на друг.
(4) При трайна невъзможност на председателя да изпълнява своите функции, те се поемат от зам.-председателя, който остава председател до избора на нов. Под трайна невъзможност се разбира пътувания извън страната за срок, по-голям от два месеца, здравословни проблеми, пречещи на изпълнението на задълженията на председателя.

СЕКРЕТАР

Чл. 39. Секретарят на СС е и секретар на СП. Той има спомагателна функция за реализиране на дейността на СС и СП и осъществява постоянен контрол за движението на регистрирани молби и предложения.
Чл. 40. Секретарят:
(1) Организира провеждането на предстоящите събрания, като подготвя и разпространява необходимите материали и информация за тях.
(2) Изготвя и подписва протоколите от събранията заедно с председателя и зам.-председателя. След подписването им от председателя и зам.-председателя на СС, те се съхраняват в касата на СС от председателя.
(3) Следи за състоянието на кворума по време на заседанията;
(4) Брои гласуващите при приемане на решения от СП и СС; 
(5)   Информира членовете на СП и СС за резултатите от гласуванията.

ФИНАНСИРАНЕ НА СС

Чл. 41. (1) Бюджетът на СС се формира от отпуснатите от АМТИИ финансови средства, предвидени  от чл. 72, ал. 5 от ЗВО, а също и от:
1. Спонсорства и съвместни проекти с други организации;
2. Финансиране от фондации;
3. Субсидии от национални и международни програми;
4. Дарения и наследства;
5. Авторски права;
6. Други източници.
(1)  СС приема рамка и план за бюджет, представя ги чрез своя председател за утвърждаване от Академичния съвет и от Ректора на АМТИИ и организира изпълнението им в определените срокове.
(2)  Изпълнението на бюджета на СС се възлага на Председателя и се контролира от КК.

Чл. 42. (1) Председателят на СС изготвя семестриалния отчет на бюджета, който се приема от СС.
(2) Председателят на СС извършва финансови разплащания по ред, съгласуван с АМТИИ.
(3) Копия от разплащателните документи се съхраняват в архива на СС.
Чл. 43. СС разполага с имущество, закупено със средствата от собствения му бюджет, което ползва за изпълнение на дейността си съгласно ЗВО, Правилника за устройството и дейността на АМТИИ и настоящия правилник.
(1) Движимите вещи на СС, както и помещенията, в които СС осъществява дейността си, са достояние и отговорност на всички членове на СС.
(2) СС управлява движимите вещи, с които разполага, в рамките на  предназначението им единствено за общественополезна дейност.

РАБОТНИ ГРУПИ И КОМИСИИ

Чл. 44. Работните групи или комисии към СС се създават с решение на СС за конкретни проекти, трайни нужди или определени цели, свързани с дейността на СС.
Чл. 45. Правомощията на тези органи са единствено изпълнителни и се прекратяват едновременно с постигането на целите и проектите, свързани с дейността на СС.
Чл. 46. Членовете на работните групи и на комисиите се определят от СС. Лицата, участващи в тях, са задължително членове на СП или СС, освен ако СС не реши друго. Работната група или комисия определя председател, който е един от нейните членове. Председателят на работната група или комисия:
(1) Отчита дейността си пред СС по изпълнение на задачите на работната група или комисия.
(2) Носи лична отговорност пред СС за работата на работната група или комисия и за вреди от неправомерни действия.
Чл. 47. Работните групи могат да се трансформират в постоянно действащи комисии с решение на СС.
Чл. 48. Съществуването на работните групи се прекратява след изтичането на мандата на съответния СС. При нужда форматът и работата на комисиите се продължава с решение на новоизбрания СС до приключване на нуждата от съществуването им.
Чл. 49. Постоянна комисия за PR и проучваща дейност.
(1)   Комисията е постоянна и има  информационни и проучвателни функции.
(2)   Съставът на комисията се формира от членове на Студентски съвет с решение на СС, които не са членове на КК.
1.      Съставът на комисията се състои от 3 до 5 души.
2.      С решение на СС един от членовете се определя за координатор. Той свиква комисията и ръководи заседанията и, като най-малко два пъти годишно представя отчет за извършената дейност пред СП.
(3)   Основните дейности, задължения и правомощия на комисията, се уреждат с приет от СС правилник за дейността на комисия за PR и проучваща дейност.


Глава VI


КОНТРОЛНА КОМИСИЯ


Чл. 50.  КК изпълнява контролни и надзорни функции.
(1)  КК веднъж на два месеца проверява как СС изразходва средствата си в изпълнение на бюджета.
(2)  КК следи за спазване на задълженията и правомощията от лицата, избрани за СП и СС.
(3) Членовете на КК се избират измежду членовете на СП.
(4) КК се избира за срок от две години.
(5) Председателят на СС е председател на комисията, която провежда изборите за КК. В КК влизат тримата кандидати, получили най-много гласове.
(6) Членовете на КК не може да са членове на СС.
(7) КК се произнася при сезиране за нарушения от СС на настоящия правилник.
(8) КК се произнася по решения, противоречащи на правилника, като изготвя доклад и го внася на следващото заседание на СП. При спорни въпроси СП се произнася по спора чрез гласуване, след като изслуша двете страни по спора. Решението на СП е окончателно и задължително за органите на СС.
(9) КК проверява редовността на протоколите, водени от заседанията на комисиите, СП и СС.
(10) КК има право да се самосезира и да свиква извънредни заседания на СП при груби нарушения от страна на СС.
Чл. 51. Структура на КК.
(1) КК се състои от трима членове на СП.
(2) КК избира председател измежду своите членове.
(3) При делегирани от председателя на КК правомощия или при трайна невъзможност председателят да изпълнява своите функции за повече от два месеца един от двамата останали членове поема неговите функции.
Чл. 52. КК дава заключения до СП и СС.
Чл. 53. КК следи за външна намеса от страна на политически партии и организации в дейността на СС на АМТИИ.
Чл. 54. КК може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете й имат достъп до цялата необходима информация и документация на СС след поискването й в писмен вид, което трябва да бъде уважено в срок от 3 дни.
Чл. 55. При напускане или освобождаване на член на КК се избира нов по чл. 49, ал.3, който изпълнява длъжността до края на текущия мандат.
(1)        Членовете на Контролна комисия нямат право да се кандидатират за другите  комисии на СС и СП.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Заключителна разпоредба № 1: Изменения и допълнения в настоящия правилник се правят по реда на приемането му.
Заключителна разпоредба № 2:  По смисъла на настоящия правилник терминът студентска електорална единица означава броя студенти, получен от разделянето на общия брой обучаващи се в Академията студенти на общия брой членове на СП.
Заключителна разпоредба № 3: Правилникът се приема по силата на чл. 72,  ал. 3 от Закона за висшето образование и на чл. 23, ал. 1 и 2 от Правилника за устройството и дейността на АМТИИ.
Заключителна разпоредба № 4: Настоящият проектоправилник е редактиран и приет на заседание на Студентското представителство с решение от протокол № 4 от 15.10.2018 г.
Заключителна разпоредба № 5: Настоящият правилник влиза в сила с приемането му от Студентското представителство и представянето му пред Академичния съвет на АМТИИ и отменя досега действащия правилник.
Заключителна разпоредба № 6: При наличие на спор по разпоредби на настоящия правилник между ръководството на АМТИИ и СС, спорът се отнася за разрешаване към министъра на образованието, младежта и науката, като спорните разпоредби не се прилагат до решаването им.