Чл. 72. (1) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., бр. 41 от 2007 г.) Орган за защита на общите интереси на обучаващите се е Студентският съвет. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на висшето училище. Мандатът на студентите и докторантите в общото събрание и в студентския съвет на висшето училище е две години с право да бъдат избирани за още един мандат.

Студентският съвет избира измежду членовете си председател, който организира и ръководи дейността му и го представлява пред органите за управление на висшето училище, на основните и обслужващите звена в него.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Студентите и докторантите избират своите представители при условия и по ред, определени в правилника по ал. 3.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Студентският съвет приема правилник за организацията и дейността си и го представя на Академичния съвет на висшето училище. Академичният съвет може да възрази срещу разпоредби на правилника, които противоречат на законите или на правилниците на висшето училище.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Спорните разпоредби не се прилагат до решаване на спора от министъра на образованието и науката.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., предишна ал. 4, изм., бр. 48 от 2004 г.) Дейността на студентския съвет се финансира от висшето училище в размер, който е не по-малко от 1 на сто от таксите за обучение, а за частните висши училища - не по-малко от 0,3 на сто. Средствата се използват за защита на социалните интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност.
1. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) да организира избора на свои представители в ръководните органи на висшето училище, както и в съвета на настоятелите;
2. да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
3. да прави предложения за покана на външни преподаватели;
4. да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;
5. при необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
6. да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
7. да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във висшето училище;
8. да участва в управлението на студентските общежития;
9. да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите за студентите;
10. (нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г., доп., бр. 41 от 2007 г.) да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висшето училище, както и при разработване на въпросите за проучване на студентското мнение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Студентският съвет поддържа самостоятелна страница в университетския информационен център по чл. 17, ал. 2, т. 9 за информационно обслужване на студентите и докторантите, като финансирането й се осигурява от средствата по чл. 72, ал. 5.
Осведомява студентите за всичко, от което имат нужда да бъдат информирани по време на академичните си занимания в АМТИИ. Помага във възникналите проблеми, свързани с учебния процес, включително и когато проблемите са породени от нередности в работата на академията или по някъкав начин е понижено качеството на ”продукта” образование, който те получават срещу парите си. Насърчава студентската активност и да оказва съдействие на колегите си за представянето на техни проекти пред ръководството на академията. Състав на Студентско представителство (СП) включва всички излъчени редовни студенти за студентски представители. Това става на насрочени за целта студентски избори на всеки курс и специалност. Те избират от своя състав най-активните и готови да отделят най-много от личното си време за работа в полза на студентите по различните специалности и квота в Студентски съвет. Избраните хора формират „Студентски съвет” на АМТИИ – тук са хората, които организират останалите и са най-тясно ангажирани с ежедневната работа на Съвета.
Членовете на Студентски съвет избират помежду си председателя на Студентски съвет, заместник-председател и секретар. Тези трима души на практика ръководят и планират цялостната дейност на студентската организация, наречена Студентски съвет на АМТИИ. На тях им се налага да работят, дори и когато не им се работи. Те са въвлечени в работата и в моменти, когато всички останали студентски представители почиват. Това, което трябва да знаят студентите на АМТИИ е, че могат да се обръщат за помощ към всеки студентски представител. Независимо в коя от структурите на Студентски съвет членува, той е задължен да им обърне внимание и да ги насочи към кого да се отнесат, ако сам не е в състояние да им помогне.
Чл. 73. (1) (Предишен текст на чл. 73 - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Студентският съвет има право:

На кратко трите основни функции на всеки член на Студентски съвет, който е делегиран чрез студентски избори от своите колеги да представлява техните интереси са:
1.              Да осведомява студентите за всичко, от което имат нужда да бъдат информирани по време на академичните си занимания в АМТИИ.
1.              Да им помага във възникналите проблеми, свързани с учебния процес, включително и когато проблемите са породени от нередности в работата на академията или по някакъв начин е понижено качеството на „продукта” образование, който те получават срещу парите си.
1.              Да насърчават студентската активност и да оказва съдействие на колегите си за представянето на техни проекти пред ръководството на Академията.