On април 17, 2019 by Студентски съвет
На основание чл. 34, ал. 2, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Студентското представителство и Студентски съвет, свиквам заседание на СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ.

Заседанието ще се проведе на 23.04.2019 г. (ВТОРНИК) от 10:00 ч. в кабинета на СС (Централна сграда, ет. 3, № 38 / ул. „Тодор Самодумов“ № 2), при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:
1.      Разглеждане на заявления съгласно ППРЖСП.
2.      Отчет за извършени дейности от членове на СС.
3.      Приемане на правила за индивидуални функции на членовете на СС.
4.      Разни.